ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Przemoc

Jeśli Twój partner:

mówi, że jesteś głupia, brzydka, i że bez niego sobie nie poradzisz, bije Cię, żąda byś była posłuszna, rozkazuje Ci co masz robić, zmusza do współżycia, bądź robienia tego w nieakceptowalny przez Ciebie sposób, zabrania chodzenia do pracy, szkoły, jest chorobliwie zazdrosny, nie daje Ci pieniędzy na prowadzenie domu, kontroluje, zabiera dokumenty, pieniądze, obraża Cię, poniża, wyśmiewa wszystko co mówisz, robisz, grozi, że odbierze Ci dzieci, zabrania Ci spotykać się z rodziną i znajomymi…

Jeżeli chociaż jedno stwierdzenie dotyczy Ciebie, nie bagatelizuj tego i szukaj pomocy!

 

Zawiadom:

Policję 997, 112

Pogotowie Ratunkowe 999, 112

Policyjny Telefon Zaufania 0 800 120 226

Pogotowie “Niebieska Linia” (022) 668 70 00

Fundację Centrum Praw Kobiet (022) 621 35 37

Prokuraturę Rejonową w Wołominie (022) 776 22 71

Kuratorów Sądowych (022) 776 21 44

Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej Gminie

 

PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM! TO SPRAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POPEŁNIONE CZYNY!

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!!!

 

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

 •  JEST INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

 •  SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

 •  NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 •  POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dn. 2005 r., nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.)

Uprawnienia osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

Ofiary przemocy w rodzinie mają prawo do:

 • Zgłoszenia na policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa użycia przemocy,
 • Złożenia wniosku o ściganie sprawcy przemocy,
 • Złożenia zeznań opisujących doświadczoną przemoc.

 

Zapamiętaj!

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przemocy domowej można złożyć:

 • Pisemnie w postaci pisma,
 • Ustnie – zostanie ono spisane przez policjanta lub prokuratora w protokole ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

Przed złożeniem zawiadomienia należy przygotować się do złożenia zeznań:

 • Przypomnieć sobie najważniejsze fakty, daty oraz miejsca,
 • Przygotować listę świadków zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy,
 • Przygotować posiadane dokumenty, np. zaświadczenia lekarskie.

 

Uwaga!

Samo zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nie gwarantuje bezpieczeństwa!

Jeśli ofiara przemocy boi się wrócić do domu ze względu na możliwość ponownego ataku, może zażądać natychmiastowego zatrzymania sprawcy przez policję.

Policja ma obowiązek przyjechać z ofiarą do jej miejsca zamieszkania i zatrzymać sprawcę przemocy, jeżeli zachodzi obawa, że ataki z jego strony się powtórzą.

Po zatrzymaniu sprawcy należy:

 • Udać się na komisariat,
 • Złożyć wniosek o zastosowanie wobec sprawcy tymczasowego aresztowania,
 • Lub złożyć wniosek o nakazanie sprawcy opuszczenia mieszkania.

Jeśli ofiara nie złoży powyższych wniosków, istnieje ryzyko, że policja zwolni sprawcę, który może wrócić do domu i zemścić się na ofierze.

 

Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przemocy domowej sprawia, że przemoc, jakiej doświadcza ofiara przestaje być sprawą prywatną ofiary i sprawcy. Informacja o przestępstwie powoduje wszczęcie postępowania karnego, którego rezultatem jest udzielenie ofierze przemocy ochrony w razie zagrożenia zdrowia lub życia oraz ukaranie sprawcy za popełniony czyn.

 

W przypadku uszkodzenia ciała związanego z użyciem przemocy, każdy lekarz ma obowiązek wystawić NIEODPŁATNE ZAŚWIADCZENIE (NIE JEST TO OBDUKCJA)!!!

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2014 roku.

 

Usunięcie sprawcy z mieszkania

Chcąc doprowadzić do opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, należy:

 • Zawiadomić policję lub prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przemocy domowej,
 • Złożyć zeznania w charakterze świadka.

Dopiero po dopełnieniu tych działań, sprawcy zostanie postawiony zarzut popełnienia przestępstwa, co umożliwi nakazanie mu opuszczenia mieszkania.

Nad właściwym zrealizowaniem obowiązku opuszczenia mieszkania nałożonym przez prokuraturę powinna czuwać policja. Jeśli sprawca uchyla się od zobowiązania opuszczenia mieszkania, należy zawiadomić jednostkę policji nadzorującą sprawę.

Uwaga!

Prokurator ani sąd nie bada, kto jest właścicielem lub najemcą mieszkania, gdyż w świetle prawa nie ma to znaczenia. Oznacza to, że można doprowadzić do usunięcia z mieszkania sprawcy przemocy nawet, jeśli jest on wyłącznym właścicielem nieruchomości.

 

Serwis dla ofiar przestępstw: http://pokrzywdzeni.gov.pl/