ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy wymagane prawem informacje:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka
  tel. 22 771 83 84, e-mail: poik@powiat-wolominski.pl
 2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest: Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce Pani Ewelina Wojtkowska.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym: przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewnieniu pomocy społecznej, zapewnienia ciągłości działania placówki.

Podstawy prawne przetwarzania:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Uchwała nr XXI-155/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Obiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych klientów będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in.:
  ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne, sądy i organy ścigania, domy samotnej matki oraz inne instytucje udzielające pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
  Dane  osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Odbiorcami danych osobowych pracowników będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min: ZUS, Urząd Skarbowy, medycyna pracy, służby BHP i P-poż,.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3.  Dostęp do danych osobowych klientów oraz pracowników wewnątrz struktury organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce, mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

Przechowywanie danych osobowych

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane określony jest przepisami prawa.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

Profilowanie

 1. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

Podanie danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmową udzielenia pomocy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonce jest pan Arkadiusz Sztompka tel. 504504374 mail: arecki_sz@wp.pl