ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Oferty pracy

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce

poszukuje osoby na stanowisko PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce: Budynek parterowy, bez windy, niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Nieprzystosowany do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Liczba i wymiar czasu pracy: 1/4 etatu w wymiarze 10 godzin tygodniowo, praca również w godzinach popołudniowych.

Stanowisko pracy: bezpośredni kontakt z klientem, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju UE z potwierdzoną stosownym dokumentem znajomością języka polskiego;

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– wykształcenie wyższe psychologiczne;

– rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne (zaliczony 2 rok);

– min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa dziecięcego;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych (warsztaty, szkolenia);

– podstawowa znajomość regulacji prawnych: Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

– komunikatywność;

– umiejętność pracy w zespole;

– odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

ukończone szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej i/lub przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

– doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– prowadzenie konsultacji, terapii indywidualnej z dziećmi oraz rodzicami;

– inicjowanie i prowadzenie grup terapeutycznych oraz warsztatów dla dzieci, rodziców;

– współpraca z innymi instytucjami świadczącymi pomoc;

– praca z dziećmi i rodzicami, którzy zmagają się z:

  • Problemami wieku dorastania,
  • Trudnościami w relacjach i problemami w komunikowaniu się,
  • Sytuacją okołorozwodową,
  • Samookaleczeniami,
  • Trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi.

Wymagane dokumenty:

– życiorys;

– list motywacyjny;

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Na podstawie art.7 ust.1 RODO  oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko PSYCHOLOG DZIECIĘCY. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO”

Osoby zainteresowane prosimy o składania aplikacji zawierających wymagane dokumenty

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: poik@powiat-wolominski.pl do dnia 06.09.2019r

W tytule maila proszę napisać „praca – psycholog dziecięcy”