ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@wp.pl (022) 771 83 84

Konferencja “Budowanie sieci wspierającej rodziny”

                          W czwartek, 5 października 2017 roku w Wołominie  odbyła się konferencja pt.” Budowanie sieci wspierającej rodziny”. Organizatorami byli: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Wołomina. Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Wołomiński oraz Burmistrz Wołomina a patronat medialny Radio FAMA oraz Tygodnik „Życie Powiatu na Mazowszu”. Konferencja miała zasięg powiatowy i adresowana była do pracowników instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin w których występuje przemoc. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie Marek Ujazda, komendanci oraz dzielnicowi z Komisariatów Policji z terenu Powiatu Wołomińskiego, przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i wielu innych. Głównym celem konferencji było budowanie sieci instytucji wspierających rodziny z problemem przemocy,poznanie nowych aspektów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

                            Spotkanie otworzył Wicestarosta Wołomiński Adam Łossan oraz Zastępca Burmistrza Wołomina Robert Makowski.  Następnie goście wysłuchali wystąpień: Marka Mudanta – specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie, funkcjonariusza policji – który opowiedział o zjawisku przemocy w rodzinie; Katarzyny Krawczyk – psychologa, psychoterapeuty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce – w swoim wystąpieniu  skupiła się skutkach doświadczania przemocy. Następnie swój wykład wygłosili: Agnieszka Olszewska – prawnik- dotyczył on zmian w prawie związanych z przemocą w rodzinie; nadkomisarz Mariusz Pawlak – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie-  opowiadał kompetencjach Policji w trakcie interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie; Jacek Sędkiewicz – psycholog, specjalista terapii uzależnień, pracownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie – przedstawił   jak wygląda praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Na końcu wystąpiły Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Ewa Godlewska z Ząbek oraz Małgorzata Gałan z Wołomina. Panie opowiadały między innymi o skuteczności pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.  Konferencja, w zgodnej opinii organizatorów i uczestników, stanowiła znakomitą okazję do nawiązania i zacieśnienia współpracy między przedstawicielami gminnych i powiatowych jednostek działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom z Młodzieżowego Klubu Wolontariat „Na Przekór” działającemu przy Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie.

1gotowe 

Wicegotowe

Wice2gotowe

28gotowe

26gotowe

22gotowe

21gotowe

20gotowe

17gotowe

15gotowe

14gotowe

13gotowe

12agotowe

11gotowe

10gotowe

9gotowe

8gotowe

4gotowe

3gotowe

2gotowe